Uluslararası Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu

180,00 TL 144,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9786050615173
Basım yılı ve yeri: 2020 / Ankara
Dil: Türkçe, İngilizce
Kondisyon: Yeni
Cilt Tipi: Karton kapak
Ürün Boyutları: 160 x 235 mm
Ürün Ağırlığı: 800 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

Anadolu-Kafkasya İlişkileri Araştırmalar Dizisi - 1724 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler, özetler.İÇİNDEKİLER / CONTENTS
 • Ahmet UHRİ / Kafkasya’dan Anadolu’ya Üzüm ve Şarabın Öyküsü / Story of Grapes and Wine from Caucasus to Anatolia 

 • Ali İrfan KAYA / Mühimme Defterlerinde Osmanlı-Gürcü İlişkileri (1698-1703) / Ottoman-Georgian Relations in Mühimme Defters (1698-1703)

 • Buket BEŞİKÇİ - Tevfi k Emre ŞERİFOĞLU / Erzurum-Uzundere’de Peyzaj Arkeolojisi: Çamlıyamaç Köyü ve Çevresinin Arkeolojik ve Kültürel Peyzajı Üzerine Bir Öninceleme ve Ön Değerlendirme / Landscape Archaeology in Erzurum: A Preliminary Investigation and Assessment of the Archaeological and Cultural Landscape of the Çamlıyamaç Village and Its Vicinity 

 • Cemal SEVİNDİ - Ferdi AKBAŞ / Uzundere (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafî Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme / A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Uzundere (Erzurum) Province 

 • Claudia SAGONA / Forty Years of Archaeological Fieldwork in the Highlands of Eastern Turkey, Georgia and Beyond /  Doğu Türkiye, Gürcistan ve Ötesinin Dağlık Bölgelerinde Arkeolojik Araştırmalarla Geçen Kırk Yıl 

 • Damase MOURALIS / Obsidian Sourcing and Prehistoric Exchanges in Anatolia, Caucasus and Western Asia / Doğu Anadolu, Kafkasya ve Batı Asya'da Obsidyen Kaynakları ve Prehistorik Değişimler 

 • Darejan KLDIASHVILI - Maia DIASAMIDZE / Earthquakes in the Region of East Anatolia According to the Georgian and Armenian Sources from the Late Antiquity up to the 19th Century / Geç Antik Çağdan 19. Yüzyıla Kadar Gürcü ve Ermeni Kaynaklarına Göre Doğu Anadolu Bölgesindeki Depremler 

 • Dimitri NARIMANISHVILI / Issues for Localization of the “Tariuni” Land / “Tariuni Ülkesi”nin Coğrafi Sorunu 

 • Elena ROVA / Georgia and Anatolia in the 4th and 3rd Millennia BC Which Relations ? / MÖ 4. ve 3. Binyılda Gürcistan ve Anadolu: İlişkiler ? 

 • Esra HALICI / Uzundere Eski Han / Uzundere Old Caravanserai

 • Fahriye BAYRAM / Ani’nin Gürcü Dönemi (Mkhargrdezeli/Zakarid Ailesi) / Georgian Period of Ani (Mkhargrdezeli/Zakarid Family) 

 • Francesco BIANCHI / Southern Caucasus and Eastern Anatolia in the Late Bronze. A Combined Approach to the Study of the Connections Between These Two Areas / Geç Tunç Çağında Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu. Bu İki Bölge Arasındaki Bağlantıların Çalışmasına Kombine Bir Yaklaşım 

 • George NARIMANISHVILI / Georgian-Byzantine Relations in the 10th c. AD: Problems of Borders and Borderlines / Yüzyıl Bizans-Gürcü İlişkileri: Sınırlar ve Sınır Bölgesi 

 • Goderdzi NARIMANISHVILI - Nino SHANSHASHVILI / Sanctuaries and Sacred Space in the Bronze Age South Caucasus / Tunç Çağı Güney Kafkasya’sında İbadethaneler ve Dini Alanlar 

 • Goderdzi NARIMANISHVILI - Nugzar MGELADZE  / Goderdzi Pass Old Settlements in the System of Connecting Roads of Mtkvari (Cyrus) and Chorokhi Basins /  Mtkvari (Kura) ve Çoruh Vadilerinin Bağlantı Yolları Sisteminde Goderdzi Geçidi Eski Yerleşimleri

 • Gulan AYAZ / Erken Demir Çağ’da Doğu Anadolu ve Gürcistan İlişkileri / The Relationship Between Eastern Anatolia and Georgia in the Early Iron Age 

 • Gülşah ALTUNKAYNAK / 2018 Yılı Öşki Manastırı Kazı ve Yapı Güçlendirme Çalışmaları / Excavation and Structural Strengthening Works of the Oshki Monastery in the year of 2018 

 • Hasan BUYRUK / Bizans’tan Gürcü Sanatına Baniler ve Sunu Sahneleri (İstanbul-TaoKlardjeti) / Art Builders and Presentation Stages (Istanbul-Tao-Klardjeti) from the Byzantine to the Georgian 

 • Irene GIVIASHVILI / Oshki: Architecture and Historic Context / Öşki Kilisesi: Mimarisi ve Tarihi 

 • İbrahim KOPAR- Cemal SEVİNDİ / Karışık Tip Eski Bir Heyelan Kompleksi: Kirazlı-Altınçanak Heyelanına (Uzundere-Erzurum-KD Türkiye) Dair İlk Jeomorfolojik Bulgular ve Heyelanın Morfometrik Özellikleri / An old landslide complex of mixed type: the first geomorphological fi ndings of Kirazlı-Altınçanak landslide (Uzundere-Erzurum/NE Turkey) and the morphometric properties of the landslide 

 • İsmail BAYKARA - Birkan GÜLSEVEN - Berkay DİNÇER- Serkan ŞAHİN / Güney Kafkasya - Anadolu Geç Acheulian Dönem Taş Alet Kültürü: Gürgürbaba Tepesi Örneği, Van, Türkiye / South Caucasus – Late Acheulian Assemblages of Anatolia: Sample from Gürgürbaba Hill, Van, Turkey

 • Ketevan KHUTSISHVILI / Research of Georgian-Turkish Relationships (Tsu Institute of Ethnology) /Tiflis Devlet Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü’ndeki Gürcü-Türk İlişkilerinin Araştırılması 

 • Marina PUTURIDZE / The Interpreting of Cultural Environment of Period Between the End of the Trialeti Culture and the Beginning of the Late Bronze Age / Trialeti Kültürünün Sonu ve Geç Tunç Çağı Başlangıcı Arasındaki Sürecin Kültürel Çevresinin Yorumlanması

 • Mehmet ZAMAN - Cemal SEVINDI - Salih BIRINCI / Uzundere İlçesinin Turizm Potansiyeli / Tourism Potential of Uzundere District 

 • Emin DOĞAN / Uzundere’de Yer Alan Ahşap Destekli Üç Camii / Three Mosques with Wooden Posts in Uzundere Muhammed 

 • Nodar SHOSHITASHVILI / Traditonal Farming and Everyday Living in Chorokhi Valley / Çoruh Vadisi’nde Geleneksel Çiftçilik ve Gündelik Hayat 

 • Nugzar MGELADZE - Temur TUNADZE / Memorable and Family Type Ottoman Written Sources in Chorokhi Gorge / Çoruh Vadisindeki Osmanlı Anıt ve Aile Belgeleri

 • Osman EMİR / MS I. ve II. Yüzyıllarda Roma’nın Doğu Karadeniz ve Güney Batı Kafkasya’daki Askerî Varlığı / Rome’s Military Presence in the Eastern Black Sea and the South West Caucasus in the 1st and 2nd centuries AD 

 • Ömer SUBAŞI / Tao-Klarceti Bölgesi’nin Türk- Gürcü Tarihi Açısından Önemi / Importance of Tao-Klarjeti Region in Terms of Turkish- Georgian History

 • Raziye Çiğdem ÖNAL  / Erzurum/Uzundere İlçesi Dikyar Mahallesi’nde Bulunan Geleneksel Evler / Traditional Houses in Dikyar Mahallesi of Uzundere District of Erzurum

 • Rozeta GUJEJIANI / Traditional Being and Culture of Ethnic Georgians in Parkhali Valley (Republic of Turkey, Yusufeli District) / Parhal Vadisi Etnik Gürcülerinin Geleneksel Yaşamı ve Kültürü (Yusufeli İlçesi, Türkiye Cumhuriyeti)

 • Saliha KODAY - Yusuf KIZILKAN / Murgul İlçesinde Yer Adları Bakımından Coğrafi Bir İnceleme / A Geographical Analysis Concerning the Names of Places in Murgul District 

 • Sami PATACI / Orta Çağ Gürcü Kültürünün Ardahan’daki İzleri / Traces of Medieval Georgian Culture in Ardahan 

 • Sezai ERCİŞLİ - Gürsel ÖZKAN / Mulberry: A Traditional Fruit from Uzundere / Dut: Uzundere’den Geleneksel Bir Meyve 

 • Sezai ERCIŞLI - Gülçe İLHAN - Halil İbrahim SAĞBAŞ - Gürsel ÖZKAN / Uzundere Bölgesinde Yabani Yenilebilir Meyve Biyoçeşitliliği: Önemli Bir Kültürel Miras Unsuru / Wild Edible Fruit Diversity in Uzundere District: As an Important Part of Cultural Heritage 

 • Şahin YILDIRIM / Roma İmparatorluğu'nun Kuzeydoğu Sınır Kenti: Satala / Satala: A Northeastern Frontier City of Roman Empire

 • Osman AYTEKİN - Tahsin KORKUT / Öşki Manastır Kilisesi’ndeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme / The Stone Decorating Techniques on the Church of Oshki Monastery and an Evaluation on its Application Methods 

 • Umut PARLITI  / The Analysis of the Burial Customs of Eastern Anatolia Region and Georgia in Kura-Araxes Period / Doğu Anadolu Bölgesi ve Gürcistan’ın Kura-Aras Dönemi Ölü Gömme Geleneklerinin Analizi

 • Fizze KULİYEVA - Veli BAHŞELİYEV / Nahçıvan Tepe’de Arkeolojik Araştırmalar / Archaeological Investigations at Nakhchivan Tepe 

 • Perisa Teimourpour TORABİ - Veli BAHŞELİYEV / Çanak Çömlek Gelenekleri Işiğinda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Doğu Anadolu ve Gürcistan’ın Kültürel İlişkileri / In the Light of Pottery Tradition Cultural Realationship Between Eastern Anatolia and Georgia in Early and Middle Bronze Age

 • Zaza SHASHIKADZE / 19. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Taoskari (Olur) / Taoskari (Olur) in the 30s of 19th Century 

 • Zeki KODAY - Çağlar Kıvanç KAYMAZ / Çoruh Havzası’nın Kuzeydoğu Kesiminde Ekogastronomi ve Bunun Kırsal Turizm Açısından Önemi (Artvin) / Eco-gastronomy in the Northeastern Part of the Çoruh Basin and its Importance Concerning the Rural Tourism (Artvin)

 • Zviad SHERAZADISHVILI / Kurgans in the South-West Caucasus in the 1st half of the 2nd mill. B.C.: So Called Hittite and Aegean Infl uence and Connections / M.Ö. 2.Binyılın İlk Yarısında Güneybatı Kafkasya Kurganları: Sözde Hitit Etkisi ve Bağlantısı


Teslimat Koşulları