• 150 TL ve üzeri bedava kargo

 • Stoktan teslim

 • Güvenli ödeme

 • Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu. Bildiriler / International Ibn Sina Symposium

 • Yazar: Kolektif

 • Yayınevi: Kültür A.Ş.

 • ISBN / ISSN: 9789944370943

 • Basım yılı ve yeri: 2008 / İstanbul

 • (Sahaf / Durumu: Yeni)

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

 • 60,00 TLKDV
  Dahil
 • Adet
  veya
  Aklımdakiler Listene Ekle

  Daha sonra satın alacağınız ürünleri lütfen sepetinizde değil, Aklımdakiler listenizde saklayınız. Sepette uzun süre kalan ürünler, stok problemi olmaması için belirli aralıklarla temizlenmektedir.


100 TL üzerine vade farksız 3 taksit imkanı

Genel Açıklama

2 cilt, toplam 728 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

 • Kahya, Esin / İbn Sînâ ve Onun Bilim Anlayışının Sistematik Açıdan Değerlendirilmesi
   / Avicenna and the Systematic Evaluation of His Scientific Approach
   
  İbn Sînâ Terminolojisi / İbn Sina's Terminology
 • Bayrakdar, Mehmet / İbn Sina'nın Cevher Kavramının Sorunları / The Problems of Ibn Sina's Concept of Jawhar
 • Kutluer, İlhan / Makâmâtü'l-Ârifîn: İbn Sînâ Felsefesinde Mistik Terminoloji Sorunu
  Maqâmâtu'l-Ârifîn: The Problem of Mystical Terminology in Ibn Sina's Philosophy
 • Maraş, İbrahim / İbn Sînâ Felsefesinde Vâhid (Bir) ve Vahde (Birlik) Kavramları
  The Concepts of One (wahid) and Unity (wahdah) in Ibn Sina's Philosophy

  Tıp ve Eczacılık / Medicine and Pharmacy
 • Özçelikay, Gülbin / İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't-Tıbb Eserindeki Drogların Tasnif Edilişlerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi
  Classification of Drugs in Ibn Sina's al-Qânûn fi't-Tıbb: An Examination in terms of Modern Approaches
 • Şar, Sevgi / İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't-Tıbb'da Yer Alan Bazı Tıbbi Bitkilerin Günümüzdeki Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  The ilse of Some Medical Herbs: A Comparison between Ibn Sina's Views and Modern Considerations
 • Ebadiani, Muhammed / Infertility from the View of Ibn Sina: A Revievv of Causes and Treatment Methods / İbn Sina'ya Göre Kısırlık: Nedenlerinin ve Tedavi Yöntemlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi,

  Ahlak, Hukuk, İbadet, Estetik/Ethics, Law, Worship, Aesthetics
 • Altıntaş, Hayrani / Kamu Hukuku Açısından İbn Sînâ'nın Bazı Görüşleri / Ibn Sina's Views Concerning Public Law
 • Saruhan, Müfit Selim / İbn Sînâ'da Ahlakî Çözüm Üzerine / On Ethical Analysis In Ibn Sina's Thought
 • Oktay, Ayşe S. / İbn Sînâ Düşüncesinde İbadet ve Tanrı-Alem İlişkisi Bakımından Değeri
   / The Meaning of VVorship in Ibn Sina's Thought and its Value with regard to the God-World Relationship
 • Gemuhluoğlu, Zeynep / Kozmolojik Prensipler Etik ve Estetiğe Temel Olabilir mi? İbn Sînâ'da Aşk Kavramı Üzerine Bir İnceleme / Can Cosmological Principles Make a Foundation for Ethics and Aesthetics?: An Analysis on the Concept of Love in Ibn Sina

  Mantık / Logic
 • Durusoy, Ali / İbn Sînâ Mantığının Temel Yapısı / Basic Structure of Ibn Sina's Logic
 • Emîroğlu, İbrahim / İbn Sînâ'nın Sofistik Çürütmeler'i] Üzerine Bir İnceleme / An Analysis of Ibn Sina's Sophistical Refutations
 • Uyanık, Mevlüt / İbn Sînâ'ya Göre Tümevarımın Tutarlılığı Meselesi / The Problem of the Consistency of Induction according to Ibn Sina
 • Köz, İsmail / İbn Sînâ Mantığında Tasdikin Mütealliki / The Implicants of Judgment (tasdig) in Ibn Sina's Logic

  Grek Filozofları Ve İbn Sînâ / Greek Philosophers and Ibn Sînâ
 • Korlaelçi, Murtaza / Plotinus'un Sudur Anlayışı İle İbn Sînâ'nın Sudur Anlayışının
 • Mukayesesi / A Comparison betvveen Plotinus' and Ibn Sina's Conceptions of Emanation
 • McGinnis, Jon / Time to Change: Time, Motion and Possibility in Ibn Sînâ / Değişme Zamanı: İbn Sînâ'da Zaman, Hareket ve İmkân
 • McGinnis, Jon (trc. Z. Yavuz) / Değişme Zamanı: İbn Sînâ'da Zaman, Hareket ve İmkân
 • Macit, Muhittin / İbn Sînâ'nın Platon ve Aristoteles'e Karşı Tutumu / Ibn Sina's Attitude towards Plato and Aristotle

  İbn Sînâ Metafiziği-I / Metaphysics of Ibn Sina-I
 • Atay, Hüseyin / İbn Sînâ'da Varlık Delili / Ibn Sina's Proof from Existence
 • Reçber, Mehmet Sait / "Vâcibü'l-Vücûd'un Mâhiyeti Meselesi / The Question of the Quiddity of the Necessary Existent
 • Türker, Ömer / İbn Sînâ Düşüncesinde Nedensellik İlkesinin Temellendirilmesi ve
 • Metafizikteki İşlevi / The Establishment of the Principle of Causation in Ibn Sina's Thought and Its Function in Metaphysics, 

  İbn Sînâ Metafiziği-II / Metaphysics of Ibn Sina-II

 • Deniz, Gürbüz / İbn Sînâ'da Hürriyet / Freedom According to Ibn Sina
 • Yavuz, Zikri / İbn Sînâ, Ezelilik ve Özgür İrade / Ibn Sina, Eternity, and Free Will
 • Terkan, Fethullah / İbn Sînâ, Zorunlu Varlık'ın Cüz'iyyâtı Bildiğini Tutarlı Olarak, iddia
 • Edebilir mi? / Can Ibn Sina Coherently Assert that the Necessary Existent Knows the Particulars?

          İbn Sînâ Psikolojisi / Ibn Sina's Psychology

 • Fatoochi, Pirooz / Avicenna on the Human Self-Consciousness / İnsanî Benlik-bilinci üzerine İbn Sînâ'nın Görüşleri
 • Fatoorchi, Pirooz (trc. N. Mehdiyev) / İnsanî Benlik-bilinci üzerine İbn Sînâ'nın Görüşleri 
 • Şahin, Eyüp / İbn Sînâ'da Ruhun Ferdiyetinin Bekası Problemi / The Problem of the Continuation of the Individuaiity of the Human Soul in Ibn Sina's Thought
 • Cheraghi, Abazer / İbn Sînâ Psikolojisi Ve Çağdaş Psikolojinin Ortak Noktaları / The Common Elements in Ibn Sina's Psychology and Modem Psychology

  İbn Sînâ'da Fizik / Ibn Sina's Physics
 • Langermann, Y. Tzvi  / Quies media: A Lively Problem on the Agenda of Post
 • Avicennian Physics / Sükûn Ânı: İbn Sînâ sonrası Fiziğin Gündemindeki Canlı bir Sorun
 • Langermann, Y. Tzvi (trc. N. Mehdiyev) / Sükûn Ânı: İbn Sînâ sonrası Fiziğin Gündemindeki Canlı bir Sorun
 • Janssens, Jules / Ibn Sînâ: An Important Historian of the Sciences / İbn Sînâ: Önemli Bir Bilim Tarihçisi
 • Janssens, Jules (trc. 0. Baş) / İbn Sînâ: Önemli Bir Bilim Tarihçisi
 • Griffel, Frank / Al-Ghazâlfs Appropriation of Ibn Sina's Views on Causality and the Development of the Science in islam / El-Gazali'nin, İbn Sînâ'nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini Benimsemesi ve İslam'da Bilimin Gelişimi
 • Griffel, Frank (trc. F Terkan) / El-Ğazali'nin, İbn Sina'nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini Benimsemesi ve İslam'da Bilimin Gelişimi

  Epistemoloji / Epistemology
 • Aydınlı, Yaşar / Fârâbîve İbn Sînâ'da Menon Paradoksu (Öğrenme Paradoksu)
  Meno's Paradox in Farabi and Ibn Sina
 • Alpyağıl, Recep / El-İşârât ve't-Tenbîhât'ın Dekonstrüksiyoncu Okunuşu: Dekonstrüksiyoncu Bir İbn Sînâcılığa Doğru / Deconstructive Reading of al-Ishârât wa al-Tanbîhât:Toward Deconsructive Avicennaism,

  Felsefe Ve Din / Philosophy and Religion
 • Kaya, Mahmut / İbn Sînâ'nın Filozof Yemini / İbn Sînâ and The Philosopher's Oath
 • Acar, Rahim / İbn Sînâ'ya Göre Metafizikte Teolojinin Yeri / The Place of Theology in Metaphysics according to İbn Sînâ.
 • Eichner, Heidrun / Ibn Sina's Epistle on Prayer (Risala fi al-salat) / İbn Sînâ'nın Risale fi's-Salât'ı
 • Eichner, Heidrun (trc. F Terkan) / İbn Sînâ'nın Risale fi's-Salât'ı

  Dil ve Muzık / Linguistics and Music
 • Turabi, Ahmet Hakkı / İbn Sînâ ve Müzik / İbn Sînâ and Music
 • Kızıldı, Zafer / İbn Sînâ'da Arap Dilinin Fonetiği / The Phonetics of Arabic Language in İbn Sînâ
 • Öznurhan, Halim / İbn Sînâ'nın Poetikası/ The Poetika of İbn Sînâ

  İbn Sînâ ve Kelam / İbn Sînâ and the Kalanı
 • Çelebi, İlyas / Kabul ve Ret Cihetlerinden Kelam Literatüründe İbn Sînâ
  Acceptance and Rejection of İbn Sînâ's Thought in the Kalam Literatüre
 • Alper, Ömer Mahir / Şehristanî'nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ'nın Varlık Tasnifinde
 • Çelişki Nerede? / Al-Shahrastani's Criticism of İbn Sînâ: Where is the Discrepancy in İbn Sînâ's Classification of Existence?
 • Şirinov, Agil / Fahreddîn Râzî ve Nasreddin Tûsî'nin İbn Sînâcılığı / Avicennism of Fakhr al-Dîn al-Razi and Naşir al-din al-Tusi

  İbn Sînâ Algılamaları / İbn Sînâ Perceptions
 • Kara, İsmail / Modernleşme Dönemi İbn Sînâ Tasavvurlarına Dair Birkaç Not / Notes on Approaches to İbn Sînâ in the Modernization Period,
 • Michot, Yahya / Avicenna's Almahad in 17th Century England: Sandys, Pococke, Digby, Baron, Cudworth et all / 17. Yüzyıl İngilteresi'nde İbn Sînâ'nın Almahad'ı: Sandys, Pococke, Digby, Baron, Cudworth ve Diğerleri
 • Michot, Yahya (trc. 0. Baş) / 17. Yüzyıl İngilteresi'nde İbn Sînâ'nın Almahad'ı: Sandys, Pococke, Digby, Baron, Cudvvorth ve Diğerleri

  Doğu ve Batı Kültürlerinin Etkileşimi ve İbn Sînâ
 • Rzayeva, Roida / İbn Sînâ and the Interaction of the Eastern and Western Cultures

  İbn Sînâ'nın Felsefi Etkileri / İbn Sînâ's Philosophical Influence
 • Arkan, Atilla / İbn Sînâ'nın İbn Meymun Üzerinde Etkileri / İbn Sînâ's Influence on Maimonides' Thought,
 • Demirli, Ekrem / İslam Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Konevî ve Takipçilerinde İbn Sînâ Etkisi / The Adventure of the Metaphysical Thought in islam: İbn Sînâ's Influence on Sadr al-Din Qunawi and his Followers
 • Bekiryazıcı, Eyüp / İşrak Felsefesinin Oluşumunda İbn Sînâ'nın Etkisi (Sühreverdî Örneği) / Ibn Sina's Contribution to the Formation of the Philosophy of Ishraq: the Case of al-Suhrawardi

  İbn Sina'nın Sosyal Ve Kültürel Etkileri / Ibn Sina's Socio-Cultural İmpact
 • Nisanbayev, Abdimalik / Merkezi Asya Halklarının Dini Felsefi Çerçevesi İçerisinde El Farabi ve İbn Sînâ'nın görüşleri / Al-Farabi's and Avicenna's Vievvs in the Religio-Philosophical Circles of the Central Asla
 • Sonuç Bildirgesi

Teknik Özellikler

ISBN 13 9789944370943
Dil Türkçe, İngilizce
Cilt tipi Sert kapak
Boyutları 205 x 280 mm
Ağırlık 2100 gr.
Kondisyon Yeni
Yayınevi Kültür A.Ş.
Yazar Kolektif

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

Copyright © 2021, Zerobooks Kitap ve Dijital Yayın Pazarlama Ltd. Şti.  |   Her Hakkı Saklıdır.  |  Site İkipixel Sitemizin kodları, tasarımı, görselleri ve metinleri ilgili kanunlar kapsamında koruma altındadır
ve her hakkı saklıdır. Telif hakkı içeren her türlü içerik,izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.